Wettelijke kennisgeving

DEEL I – VERPLICHT AAN DE CLIËNT TE VERSTREKKEN INFORMATIE

Uw advocaat en zijn kantoor

AU vertrouwt u dossier toe aan mr. Yves François.
Mr. Yves François is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Kortrijk.
Het kantoor van mr. Yves François is gevestigd te 8790 Waregem aan de Eertbruggestraat 10.

Mr. Yves François oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Zijn EBVBA heet Advocatenkantoor Yves François.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 8790 Waregem aan de Eertbruggestraat 10.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Yves François is 0811.218.621.Per e-mail kan u mr. Yves François bereiken via  beroepsaansprakelijkheid van mr. Yves François is verzekerd bij nv Amlin Europe.De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Yves François verzekert verleent dekking in de volgende landen: België.

Mr. Yves François oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een EBVBA. Zijn EBVBA heet Advocatenkantoor Yves François.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 8790 Waregem aan de Eertbruggestraat 10.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Yves François is 0811.218.621.

Per e-mail kan u mr. Yves François bereiken via info@advocaatfrancois.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Yves François is verzekerd bij nv Amlin Europe.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Yves François verzekert verleent dekking in de volgende landen: België.

2.Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Yves François, terecht voor onder meer volgende diensten: advies, opmaken contracten, bijstand in procedures.

De precieze prijzen van deze diensten zijn: in principe 150 € per uur, eventueel aanpasbaar in functie van de aard van het dossier, de inzet van het geschil, de snelheid waarmee moet gehandeld worden, het behaalde resultaat. In bepaalde gevallen kan ook een succesfee gevraagd worden.

De overeenkomst die u met mr. Yves François aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Kortrijk bevoegd.

3.Voor informatie en bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Yves François bereiken:
via post op het adres: Eertbruggestraat 10 te 8790 Waregem,

via e-mail op het adres: ,
of via telefoon op het nummer: 056/77.43.23.

DEEL II – AANVULLEND TE VERSTREKKEN – OP VERZOEK VAN DE CLIËNT

1.Wat kost uw advocaat

De diensten die mr. Yves François levert worden aangerekend aan 150 euro per uur, individueel aanpasbaar in functie van de aard van het dossier, de inzet, het behaalde resultaat, de snelheid waarmee opgetreden moet worden, eventueel aangevuld met een succesfee.
Kosten worden als volgt berekend en omvatten:

  • aanleggen dossier: 50€
  • briefwisseling: 9€ per blad
  • kilometervergoeding: 0,50€ per km
  • kopies: 0,25€ per kopie
  • telefoon: forfait van 12,50€

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk is mr. Yves François onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op baliekortrijk.be.

DEEL III – OP TE NEMEN IN ELK INFORMATIEDOCUMENT WAARIN DIENSTEN IN DETAIL WORDEN BESCHREVEN

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Mr. Yves François maakt, in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij treedt geheel onafhankelijk op.

DEEL IV – OP TE NEMEN IN ELK DOCUMENT WAARIN DIENSTEN IN DETAIL WORDEN BESCHREVEN

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Yves François is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst op tel. 056/77.43.23, fax 056/77.93.23 of info@advocaatfrancois.be.

In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op oca.ligeca.be. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.

Mr. Yves François is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: : Huishoudelijk reglement van balie Kortrijk van 28 mei 2008.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij:

  • de website
  • balie
  • erelonen
  • betwisting